Mežāres
25. Jûnijs, 2024. Maiga, Milija
Pāru kaujas
rezultâti

Mežāres


          Meþâres

         

 

Ainavisks, prieþu ieskauts 6 bedrîšu pitch&putt laukums ar îpašu noskaòu un harmoniju. Laukums ir interesants gan tiem, kas vçlas pirmo reizi paòemt rokâ golfa nûju, lai iepazîtu spçli, gan izaicinâjums jau pieredzçjušiem golfa spçlçtâjiem.

Latvijâ pirmo un vienîgo pitch&putt golfa laukumu var izspçlçt ar 2 nûjâm - nûju sitieniem un puteri. Lielas lietas sastâv no mazâm un Meþâres ir mazs gabaliòš no lielâ golfa.

Meþârçs katras bedrîtes garums nepârsniedz 55 metrus. Meþâres ir vieta kur aktîvi, interesanti un azartiski pavadît laiku no agra pavasara lîdz vçlam rudenim.

Ìimenes svçtki vai korporatîvs pasâkums lîdz 30 personâm ir îpaši atbilstošs formâts Meþârçm. Aktîvâkie un azartiskâkie viesi pasâkumâ var organizçt turnîrus, lai pârliecinâtos par apgûtajâm iemaòâm.

Laukumâ ir iekârtota piknika vieta, kur atpûsties un pavadît laiku arî pçc golfa spçles. Meþârçs laipni gaidîts ikviens, gan liels, gan mazs. Ja nav savs inventârs, saimnieki parûpçsies, lai katram viesim bûtu gan nûjas, gan bumbiòas.

Pieteikšanâs un informâcija, zvanot uz tâlr. 29489787 vai rakstot e-pastu guntis.osis@gmail.com.

 

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē