Noteikumi
13. Jûlijs, 2024. Margrieta, Margarita, Pērle
Pāru kaujas
rezultâti

Noteikumi

Golfa noteikumu Spēlētāja izdevuma teksts LATVISKI.

Golfa noteikumi un Amatiera statusa noteikumi ANGLISKI R&A mājaslapā.

Pats galvenais - esiet godīgi paši pret sevi! Vai gandarījumu spēj sniegt labs rezultāts, kas nav sasniegts īsti godīgā ceļā?

Galvenie golfa noteikumu principi

 • spēlē laukumā, kāds tas ir;
 • spēlē bumbiņu tur, kur tā atrodas,
 • ja viens vai otrs nav iespējams, vadies pēc taisnīguma principa.

Ievērojiet golfa noteikumus paši un prasiet, lai tos ievēro arī citi!

Ja sacensībās spēlētāji vienojas par jebkāda noteikumu pārkāpuma pieļaušanu, viņus jādiskvalificē.

Pirms spēles iepazīstieties ar Vietējiem laukuma noteikumiem.

Iezīmējiet bumbiņu; ja nevarēsiet to identificēt (piemēram, atšķirt oriģinālo no provizoriskās), tā tiks uzskatīta par pazaudētu. Ja bumbiņa kļūst nederīga spēlei bedrītes izspēles laikā, jūs drīkstat to aizvietot, nesaņemot sodu.

Spēles laikā varat konsultēties tikai ar savu spēles partneri vai kediju (pārkāpuma gadījumā sods: sitienu spēlē - divi sitieni, maču spēlē - bedrītes zaudēšana).

Bedrītes izspēles laikā drīkst izmēģināt vēzienu, bet nedrīkst izpildīt izmēģinājuma sitienu.

Starp bedrīšu izspēlēm Jūs varat izmēģināt čipot vai ripināt uz pēdējās izspēlētās bedrītes grīna vai nākamās bedrītes starta vietas, bet ne no šķēršļa (sods - divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

Ja pārkāpums noticis starp divu bedrīšu izspēlēm, sods tiek piemērots nākamās bedrītes izspēlē.

Spēlējiet bez vilcināšanās (sods: divi sitieni vai bedrītes zaudēšana; atkārtotas vilcināšanās gadījumā - diskvalifikācija).

Spēles kārtība

Spēles kārtību pirmajā izsitiena vietā nosaka izloze vai vienošanās.

Turpmākajās izsitiena vietās pirmais sit spēlētājs, kurš iepriekšējās bedrītes izspēlē izdarījis vismazāko sitienu skaitu. Pārējo spēlētāju sitienu secību nosaka pēc šā paša principa.

Ja diviem vai vairāk spēlētājiem bijis vienāds sitienu skaits, izspēles kārtība paliek tāda pati, kāda tā bija iepriekšējā izsitiena vietā.

Izdarot nākamos sitienus, līdz pat bumbiņas iesišanai bedrītē, vispirms tiek sista no bedrītes vistālāk esošā bumbiņa, neatkarīgi no tās atrašanās vietas un līdz tam izdarīto sitienu skaita. Ir atļauts izdarīt sitienu ārpus kārtas, ja esat gatavs spēlēt, tas varētu paātrināt spēli un netraucē citiem spēlētājiem. Spēlējot ārpus kārtas, pārliecinieties, ka tas ir droši.

Izsitiena vieta

Bumbiņai jāatrodas taisnstūra laukumā, kuru ierobežo divas atzīmes, to drīkst novietot ne tālāk kā divu nūju attālumā no šīs atzīmes savienojošās līnijas. Spēlētājs var atrasties ārpus šī laukumiņa. Bumbiņu drīkst uzlikt uz paliktņa (T-kociņa), zāles, uzbērtas zemes u.c.

Sitiens

Sitiens ir jebkura apzināta kustība ar nodomu trāpīt ar nūjas galvu pa bumbiņu.

Ja spēlētājs gribējis trāpīt, bet nav trāpījis pa bumbiņu, sitiens skaitās izdarīts.

Ja spēlētājs izmēģinājuma vēziena laikā nejauši izkustinājis bumbiņu, tad:

 • izsitiena vietā - tas neskaitās sitiens, un bumbiņa novietojama atpakaļ bez soda;
 • citā vietā - bumbiņa novietojama atpakaļ un jāpieskaita viens soda sitiens.

Ja, uzsācis sitienu, spēlētājs apzināti pārtrauc nūjas lejupkustību, pirms tās galva sasniegusi bumbiņu, tiek uzskatīts, ka viņš sitienu nav izdarījis.

Pa bumbiņu jāizdara sitiens, nevis grūdiens, stūmiens vai metiens.

Ja sitiena laikā nūjas galva pieskaras bumbiņai vairāk nekā vienu reizi, sitiens skaitās izdarīts, bet papildu soda sitiens nav jāpieskaita.

Izspēlējiet bumbiņu no tās vietas, kur tā atrodas. Nepieskaraties tai, ja vien to neatļauj Noteikumi.

Nedrīkst pārvietot bumbiņu, kā arī nedrīkst liekt vai lauzt fiksētus priekšmetus un augus, lai uzlabotu bumbiņas atrašanās vietu, iespēju ieņemt stāju vai izdarīt svingu, izņemot brīdi, kad notiek tieša stājas ieņemšana un izdarot sitienu (sods - divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

Ja bumbiņa atrodas bunkurā vai ūdens šķērslī, pirms sitiena nedrīkst ar nūju pieskarties smiltīm, ūdenim vai attiecīgā šķēršļa virsmai. Ja spēlētājs izdara sitienu pa nepareizu bumbiņu (izņemot šķērslī), viņš saņem sodu (divi sitieni vai zaudēta bedrīte)

Lai identificētu savu bumbiņu, spēlētājs ir tiesīgs (cik tas nepieciešams un tikai!) pagriezt vai pacelt bumbiņu.

Izkustināta bumbiņa

Bumbiņa tiek uzskatīta par izkustējušos, ja tā atstāj atrašanās vietu un apstājas jebkurā citā vietā.

Ja bumbiņu Noteikumos neatļautā veidā esat izkustinājis jūs, jūsu partneris vai kedijs, jāpieskaita viens soda sitiens (ja vien tas nav noticis uz ripināšanas grīna) un jānovieto bumbiņa atpakaļ.

Ja bumbiņu izkustinājis kāds cits, tā jānovieto atpakaļ bez soda. Ja jūsu pretinieks vai viņa palīgs nejauši izkustina jūsu bumbiņu, to meklēdams, sods nav paredzēts. Ja Jūsu pretinieks vai viņa palīgs to izkustina citos apstākļos, pretiniekam tiek pieskaitīts soda sitiens.

Bumbiņa kustībā kaut kam trāpījusi

Ja jūsu sistā bumbiņa mainījusi virzienu vai apstājusies jūsu, jūsu partnera vai kedija vainas dēļ:

 • soda nav, ja vien gadījums nav noticis uz ripināšanas grīna un abas bumbiņas pirms jūsu sitiena bija uz ripināšanas grīna. Tādā gadījumā pieskaitiet sev divus soda sitienus.

Ja jūsu izsistā bumbiņa mainījusi virzienu vai apstājusies citas personas vainas dēļ, jūs bez soda turpināt spēli no stāvokļa, kurā tā atrodas, izņemot:

 • ja bumbiņa mainījusi virzienu pēc sitiena no ripināšanas grīna, jums sitiens jāatkārto.

Ja jūsu izsistā bumbiņa mainījusi virzienu vai apstājusies pēc sadursmes ar citu bumbiņu, kas bijusi miera stāvoklī, jūs bez soda varat turpināt spēli no vietas, kur bumbiņa nonākusi. Vienīgais izņēmums: sitienu spēlē, ja sitiena brīdī abas bumbiņas atradās uz ripināšanas grīna, par bumbiņu saskari jums pieskaita divus soda sitienus.

Uz ripināšanas grīna

Bumbiņu drīkst nomarķēt, pacelt un tīrīt; pēc tam tā precīzi jānoliek atpakaļ.

Nedrīkst pārbaudīt grīna virsmu, aptaustot to vai kustinot uz tās bumbiņu.

Drīkst labot ripināšanas grīna bojājumus, ja tie nav radušies dabiskā vai dabas spēku ietekmē.

Nav ētiski kāpt uz citu spēlētāju ripināšanas līnijām.

Drīkst pacelt bumbiņu, ja tas var palīdzēt citam spēlētājam.

Pēc jūsu pieprasījuma var tikt pacelta jebkura cita bumbiņa, kas traucē jūsu spēlei vai palīdz cita spēlētāja spēlei.

Tādā gadījumā bumbiņu nedrīkst tīrīt, ja vien tā neatrodas uz ripināšanas grīna.

Brīvie kavēkļi

Brīvie kavēkļi ir dabīgi priekšmeti (akmeņi, lapas, čiekuri, zari), kas neaug, nav stacionāri nostiprināti un nav pieķērušies bumbiņai.

Spēlētājs drīkst tos novākt, ja bumbiņa neatrodas ūdens vai smilšu šķērslī un, ja brīvie kavēkļi un bumbiņa nepieskaras vienam un tam pašam šķērslim (sods  - divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

Ja, aizskarot kavēkli nūjas attālumā no bumbiņas, tā izkustas, bumbiņa jānovieto atpakaļ un jāpieskaita viens soda sitiens. Soda nav, ja bumbiņa atrodas uz ripināšanas grīna.

Kustamie un nekustamie traucēkļi

Traucēklis ir jebkurš mākslīgs šķērslis, kas traucē spēlētājam ieņemt stāju vai izpildīt vēzienu (bet ne spēles līnijai, ja vien bumbiņa neatrodas uz grīna).

Kustāmie traucēkļi ir, piemēram, grābekļi un pārvietojamie marķieri. Ja, kustinot šādu traucēkli, izkustas bumbiņa, tā jānoliek atpakaļ bez soda.

Nekustāmie traucēkļi ir, piemēram, ceļi, sienas, žogi, plakāti. Ja tie traucē spēlētājam ieņemt stāju vai izpildīt vēzienu, bumbiņu bez soda drīkst nomest nūjas attālumā no tuvākās vietas, kur var izdarīt sitienu bez traucējuma, bet ne tuvāk bedrītei.

Šķēršļi

Žogu stabi un neizkustināmi priekšmeti ārpus laukuma robežām nav uzskatāmi par šķēršļiem.

Kustināmus priekšmetus var pārvietot. Ja šīs darbības laikā bumbiņa izkustas, novietojiet to vietā bez soda piemērošanas.

Ja neizkustināms priekšmets traucē ieņemt stāju vai izdarīt vēzienu, drīkst nomest bumbiņu nūjas attālumā tuvākajā brīvajā vietā, bet ne tuvāk bedrītei (izņemot, ja bumbiņa atrodas ūdensšķērslī). Nedrīkst atbrīvoties no šķēršļa, kas atrodas starp bumbiņu un bedrīti, ja vien bumbiņa un šķērslis neatrodas uz grīna. Šajā gadījumā novietojiet bumbiņu tuvākajā brīvajā vietā, kur šķērslis netraucē.

Ja pazaudējāt bumbiņu neizkustināmā šķērslī (izņemot ūdens šķērsli), spēles turpināšanai izvēlaties to brīvo vietu, kuru izmantotu gadījumā, ja bumbiņa būtu iekļuvusi šķērslī.

Par neizkustināmu šķērsli uzskatāms arī transporta līdzekļiem paredzētais celiņš, ja vien nav paziņots, ka tas ir golfa laukuma neatņemama sastāvdaļa. Jums ir tiesības izvēlēties brīvu vietu, bet ne tuvāk bedrītei un bez soda piemērošanas, ja stājas laikā Jūs atrodaties uz transporta līdzekļa celiņa, ja celiņš ietiecas vēzienam paredzētajā zonā vai Jūsu bumbiņa ir apstājusies uz celiņa.

Anormāli laukuma apstākļi

Ja jūsu bumbiņa iekritusi laukuma iekārtojumā neparedzētā ūdenī (piemēram, peļķē), ar ziliem mietiņiem apzīmētā remonta zonā, dzīvnieka vai putna alā vai izkārnījumos, vai arī šāds kavēklis traucē ieņemt stāju vai veikt vēzienu, bez soda var bumbiņu nomest nūjas attālumā uz tuvāko brīvo vietu, bet ne tuvāk bedrītei.

Ja augstākminētie spēles apstākļi ir bunkurā, nometiet bumbiņu nūjas garuma attālumā tuvākajā brīvajā vietā bunkurā, bet ne tuvāk bedrītei. Ja pilnīgi brīvas vietas nav, (kā tas mēdz gadīties, ja bunkurs, piemērām, pielijis ar ūdeni), tad  bumbiņa jānomet ar viena sitiena sodu ārpus bunkura, saglabājot taisnu līniju starp bedrīti, bumbiņas atrašanās vietu bunkurā un bumbiņas nomešanas vietu.

Ja anormāli apstākļi ir uz grīna, novietojiet bumbiņu vistuvākajā brīvajā vietā, kas neatrodas tuvāk bedrītei.

Ja šādos apstākļos Jūs bumbiņu zaudējat (izņemot ūdensšķērslī), spēles turpināšanai izvēlaties vietu, ņemot vērā, kur bumbiņa pēdējoreiz šķērsoja šo apstākļu robežu.

Tuvākās brīvās vietas noteikšana notiek tāpat kā kavēkļu gadījumā

Ūdens šķēršļi

Ūdensšķēršļi ir jebkurš ezers, jūra, dīķis, upe, grāvis vai kāda cita atklāta ūdenstilpe (neatkarīgi no tā vai tajā atrodas ūdens). Uz laukuma tie apzīmēti ar dzelteniem mietiņiem vai līnijām. Sānu ūdensšķēršļi ir ūdensšķērsļi vai to daļa, kas izvietota tādā veidā, ka pārsist bumbiņu pāri šķērslim nav iespējams. Tie apzīmēti ar sarkaniem mietiņiem vai līnijām. Ūdensšķērslī ietilpst arī zeme, kas atrodas minēto mietiņu vai līniju robežās.

Ir jābūt argumentētam pierādījumam, ka bumbiņa ir šķērslī, pretējā gadījumā tā ir uzskatāma par zaudētu. Bumbiņa, kas pieskārusies šķēršļa ārējai līnijai, tiek uzskatīta par nokļuvušu šķērslī.

Ja bumbiņa ūdensšķērslī vai sānu ūdensšķērslī ir atrasta, to var spēlēt no tās atrašanās vietas, ievērojot ierobežojumus bumbiņas stāvokļa uzlabošanai un ņemot vērā, ka pirms sitiena nedrīkst ar nūju pieskarties ūdenim vai zemei ap bumbiņu.

Ja bumbiņa ūdensšķērslī pazaudēta vai spēlētājs to nevēlas izspēlēt, viņš, pieskaitot vienu soda sitienu, drīkst:

 • nomest bumbiņu jebkurā attālumā pirms ūdensšķēršla (parastā vai sānu) ieturot taisnu līniju starp bedrīti, vietu, kur bumbiņa pēdējo reizi šķērsojusi šķēršļa robežu un nomešanas vietu;
 • izspēlēt nākamo sitienu no vietas, kur bumbiņa tika izsista sākumā.
 • Ja bumbiņa pazaudēta vai to nevēlas spēlēt sānu ūdensšķērslī, tad spēlētājam ir papildus iespēja, pieskaitot vienu soda sitienu, nomest bumbiņu 2 nūju attālumā no:
 • vietas, kur bumbiņa pēdējoreiz šķērsojusi šķēršļa robežu, bet ne tuvāk bedrītei;
 • vai punkta pretējā ūdensšķēršļa pusē vienādā attālumā no bedrītes.

Auts

Auts ir teritorija, kas atrodas ārpus golfa laukuma robežām. Auta robežas parasti apzīmētas ar baltiem mietiņiem vai, ja citādi, tad tas aprakstīts Vietējos laukuma noteikumos.

Bumbiņa ir autā, kad tā pilnībā šķērsojusi laukumu ierobežojošo līniju.

Izspēlēdams bumbiņu, kas atrodas laukumā, pats spēlētājs var stāvēt ārpus tā robežām.

Ja bumbiņa izsista autā, jāpieskaita viens soda sitiens un jāatkārto sitiens no tās pašas vietas, kur tika izdarīts neveiksmīgais sitiens.

Ja izsistā bumbiņa varētu būt autā, bet tas nav skaidri redzams, ieteicams izsist arī provizorisko bumbiņu, par to ziņojot marķierim, lai izvairītos no vēlākas atgriešanās izsitiena vietā, kas varētu kavēt spēli. Ja bumbiņa tomēr ir laukumā, soda sitiens netiek pieskaitīts un provizorisko bumbiņu tālāk nespēlē.

Pazaudēta bumbiņa. Provizoriskā bumbiņa

Ja bumbiņa pazaudēta ārpus ūdens šķēršļa, spēlētājam jāpieskaita viens soda sitiens un jāatkārto sitiens no tās pašas vietas, kur tika izdarīts neveiksmīgais sitiens.

Bumbiņas meklēšanai tiek dotas trīs minūtes. Ja šajā laikā bumbiņa nav atrasta vai nav identificēta, tā uzskatāma par pazaudētu.

Ja pēc sitiena izdarīšanas rodas aizdomas, ka tā varētu būt pazaudēta (iesista mežā, krūmos vai garajā zālē), ieteicams izspēlēt provizorisko bumbiņu, bet ne tālāk par vietu, kur vajadzētu būt oriģinālajai bumbiņai.

Noteikti jāpaziņo, ka tiek izspēlēta provizoriskā bumbiņa (pretējā gadījumā oriģinālā bumbiņa uzreiz tiks uzskatīta par pazaudētu). Ja oriģinālā bumbiņa tiek atrasta, tā obligāti jāspēlē tālāk, bet provizoriskā bumbiņa jānoņem.

Piemērs. Spēlētājs izsitis bumbiņu autā vai bumbiņa pazaudēta. Viņš pieskaita soda sitienu un gatavojas atkārtot sitienu no tās pašas vietas. Tas būs trešais sitiens.

Nespēlējama bumbiņa

Tikai pats spēlētājs var izlemt vai bumbiņa ir spēlējama. Viņš var paziņot, ka bumbiņa ir neizspēlējama jebkurā laukuma vietā, izņemot, ja tā atrodas ūdens šķērslī.

Ja bumbiņa ir nespēlējama, pieskaitot vienu soda sitienu, drīkst:

 • atkārtot sitienu no vietas, kur tā tika izspēlēta iepriekšējo reizi;
 • nomest bumbiņu divu nūju attālumā no atrašanās vietas, bet ne tuvāk bedrītei;
 • nomest bumbiņu jebkurā attālumā aiz atrašanās vietas uz iedomātas līnijas, kas savieno bedrīti, bumbiņas atrašanās vietu un nomešanas vietu.

Ja bumbiņa ir bunkurā, drīkst rīkoties saskaņā ar kādu no trim iepriekš minētajiem variantiem. Taču, ja izvēlēts otrais vai trešais variants, bumbiņa jānomet bunkurā.

Ja bumbiņa ieurbusies zemē krišanas vietā (ne ūdensšķērslī un ne bunkurā), kur zāles pļāvums nav augstāks kā fērvejā, bumbiņu drīkst pacelt, notīrīt, nomest un bez soda turpināt spēli.

Bumbiņas pacelšana, nomešana vai nolikšana

Ja bumbiņa tiek pacelta ar mērķi nolikt to atpakaļ vietā, tās pozīcija jāmarķē.

Ieteicams tās vietu marķēt arī tad, ja bumbiņu vajadzēs nomest vai novietot citur, piemēram, izejot no remontējamās zonas u.tml.

Nometot bumbiņu, jāstāv taisni, turot bumbiņu ceļgala augstumā un ļaujot tai brīvi krist.

Ja nomešanas laikā bumbiņa trāpa spēlētājam, viņa partnerim vai kedijam, tā jāpārmet bez soda.

Bumbiņa jāpārmet, ja tā ripo šķērslī, ārā no šķēršļa, uz grīnu, uz vietu, kur ir apstākļi, kuru dēļ tā tika pacelta (saskaņā ar neparedzētiem laukuma apstākļu noteikumiem); arī tad, ja tā apstājas vairāk nekā divu nūju garuma attālumā no vietas, kur pirmoreiz nokrita laukumā, vai tuvāk bedrītei par tuvāko brīvo vietu vai citos gadījumos. Ja, pārmetot bumbiņu, tā ieripo jebkurā no iepriekš minētajām vietām, novietojiet to vietā, kur tā pirmoreiz atsitās pret laukumu, kad tika atkārtoti nomesta.

Uz ripināšanas grīna bumbiņa vienmēr jānoliek nevis jānomet, bet citās vietās parasti jānomet.

Daži ieteikumi

Golfs būtībā ir pašregulējoša spēle un visiem golferiem labi jāzina Pamatnoteikumi. Ja sacensību gaitā rodas šaubas par situācijas traktēšanu, nekautrējieties lietot šo Rokasgrāmatu vai jautāt pieredzējušajiem spēlētājiem vai tiesnesim. Veicot jebkādas pārvietošanas vai citas "šaubīgas" darbības, noteikti pieaiciniet savu pretinieku vai marķieri.

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē