Viesturi
25. Jûnijs, 2024. Maiga, Milija
Pāru kaujas
rezultâti

Viesturi


          

          Golfa laukums Viesturi

          Laipni lûdzam 2018. gada sezonâ!


www.golfsviesturi.lv Spçles maksa

Diena 9 bedrîtes 18 bedrîtes Spçle visu dienu
Pirmdiena-Ceturtdiena 26 EUR 36 EUR 50 EUR
Piektdiena-Svçtdiena 25 EUR 40 EUR 50 EUR

Atlaides: 
Latvijas HCP sistçmâ reìistrçtiem spçlçtâjiem ar 2018.gadâ samaksâtu dalîbas naudu.                                                

*Pirmdienâs maksa par spçli 15 EUR

*Trešdienâs maksa par spçli 20 EUR Dâmu tûres dalîbniecçm

*Ceturtdienâs maksa par spçli 20 EUR
 Kungu tûres dalîbniekiem

*Bçrni lîdz 12 gadu vecumam spçlç bez maksas vecâku spçlçtâju pavadîbâ, kuriem green fee obligâts

*Bçrni no 13 lîdz 18 gadu vecumam spçlç ar 50% atlaidi vecâku spçlçtâju pavadîbâ, kuriem green fee obligâts

*"Viesturu" golfa skolas audzçkòiem, reìistrçjoties kluba mâjâ, spçle laukumâ par brîvu

*Latvijas izlases jauniešiem, reìistrçjoties kluba mâjâ, spçle laukumâ par brîvu

*Spçlç 4 reizes ar vienâdu green fee un 5. reize ir par brîvu

*Trîs cilvçki spçlç par maksu, ceturtais spçlç par brîvu

*Kluba biedriem 20% atlaide Pro Shop veikalâ pirkumiem virs 30 EUR

Sezonas gada kartes

Gada karte 1.personai                                     800 EUR

Gada karte ìimenei 2.personâm                    1400 EUR

Mçneša abonements                                       200 EUR

Abonements 10 spçlçm                                   200 EUR

Inventâra îre

Golfa nûju komplekts pieaugušajam             15/20 EUR

Golfa nûju komplekts bçrnam                          5/10 EUR

Nûjas îre                                                              3 EUR

Golfa karta îre                                               30/40 EUR

Golfa somu glabâtuve                                 100/50 EUR

Skapîtis ìçrbtuvç sezonai                                  50 EUR

Apavu plaukts sezonai                                       25 EUR

Saunas îre/h                                                       30 EUR

Duša                                                                     1 EUR

Dvielis                                                                    2 EUR

Bçrnu laukums/h                                                    3 EUR

Treniòlaukuma pakalpojumi      

Bumbiòas 1 spainîtis                                         3 EUR

Bumbiòas 1 spainîtis ZK studentiem un bçrniem   8 EUR

"Viesturu" golfa skolas pakalpojumu cenrâdis 2018.gada sezonâ

*Individuâlâs nodarbîbas/h

1 cilvçkam 40 EUR

2 cilvçkiem 50 EUR

3 cilvçkiem 60 EUR

4 lîdz 15 cilvçkiem 16 eiro/persona

Bçrnam 20 EUR

*Individuâlâs nodarbîbas laukumâ (1,5 h)

1 cilvçkam 50 EUR

2 cilvçkiem 80 EUR

3 cilvçkiem 100 EUR

 *Bçrnu grupu nodarbîbas
1 nodarbîba 10 EUR
Mçnesis 60 EUR

 *Zaïâs kartes kurss (5 nodarbîbas + eksâmens)

1 cilvçkam 150 EUR

2 cilvçkiem 250 EUR

3 cilvçkiem 300 EUR

 *Individuâlo nodarbîbu pakas 

10 nodarbîbas (h)     300 EUR

5 nodarbîbas (h)        175 EUR

5 nodarbîbas (30 min) 100 EUR

Hole in One Viesturu laukumâ 

Nr. Vârds, Uzvârds Bedrîte Datums
1. Vilnis Baltiòš sr. 7. 28.07.1999.
2. Igors Volodkeviès 2. 05.09.1999.
3. Ìirts Grînbergs 7. 22.09.1999.
4. Lars Johansson 2. 18.08.2000.
5. Dainis Babulis 2. 01.06.2001.
6. Mikus Gavars 2. 19.06.2001.
7. Jânis Íuzâns 2. 05.09.2002.
8. Aigars Pçrkums 2. 11.05.2003.
9. Jânis Lediòš 7. 21.09.2003.
10. Dârta Buša 7. 16.07.2006.
11. Toms Redlihs 2. 28.05.2009.
12. Vitauts Tuèkus 7. 19.09.2009.
13. Roberts Eihmanis 2. 18.07.2011.
14. Juris Visockis 2. 17.08.2013.

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē