Ozo Golfs
13. Jûlijs, 2024. Margrieta, Margarita, Pērle
Pāru kaujas
rezultâti

Ozo Golfs


Laipni lūdzam - 2016. gada sezonā!

Spēles  maksa (green fee):

Diena

Pirmdiena - ceturtdiena

 Piektdiena - svētdiena

 18 bedrītes  50 EUR 60 EUR
 9 bedrītes  30 EUR 40 EUR
Spēle visu dienu  70 EUR 80 EUR

Maksa par spçli tikai 20 EUR pirmdienâs un otrdienâs visu dienu; svçtdienâs no plkst.15.00 - Latvijas HCP sistçmâ reìistrçtajiem spçlçtâjiem (ar samaksâtu LGF  2016.gada sezonas biedru maksu)!

*bçrni lîdz 12 gadu vecumam (ar golfa spçles iemaòâm) spçlç bez maksas, pilngadîgu spçlçtâju pavadîbâ, kuriem green fee – obligâts

*bçrni no 13 lîdz 18 gadu vecumam (ar golfa spçles iemaòâm) spçlç ar 50% atlaidi, vecâku spçlçtâju pavadîbâ, kuriem green fee – obligâts

*Rîgas Golfa Skolas audzçkòi laukumâ spçlç bez maksas

*PGA Pro spçlç par brîvu


   Treniòlaukuma pakalpojumi    Cena 
   Treniòlaukuma bumbu îre (50 gb.)    3 EUR
   1 nûja    3 EUR
   Nûju komplekts    20 EUR
   Golfa ratiòu îre    3 EUR
   Dvieïa îre    2 EUR
     18 bedrîtes   
   Golfa karta îre    40 EUR  


Apmâcîba: Artûrs Krukovs (LV,ENG,RU)

Ozo Golf Club piedâvâ profesionâla golfa trenera pakalpojumus – golfa spçles iemaòu (sitienu tehnika, spçles stratçìija, handikapu sistçma, golfa noteikumi) apmâcîba

 

1 nodarbîba (45 min) 1 persona 40 EUR
1 nodarbîba (45 min) 2 personas 50 EUR
1 nodarbîba (45 min) 3 personas 60 EUR
1 nodarbîba (45 min) 4-12 personas 15 EUR/persona
9 bedrîšu nodarbîba (1 persona) 90 EUR +green fee
9 bedrîšu nodarbîba (2 personas) 120 EUR +green fee
9 bedrîšu nodarbîba (3 personas) 150 EUR +green fee
Zaïâs kartes kurss iesâcçjiem  
1 persona grupâ 150 EUR (8 nodarbîbas)
1 persona individuâli 240 EUR (6 nodarbîbas)
2 personas individuâli 180 EUR katram (6 nodarbîbas)
3h pasâkumi ìimençm un draugu kompânijâm 200 EUR

·      Uz nodarbîbâm pieteikties pie trenera + 371 26499251   

    

Sezonas karte 2016 01.10.15.-31.10.15 no 01.11.15.
1 persona 800 EUR +21% 1200 EUR +21%
Ìimenes (2-3-4 personas)

1200 +21%
1700 +21%
2100 +21%

1700 +21%
2100 +21%
2400 +21%
Bçrni, jaunieši (13-18 gadi) 600 EUR +21% 700 EUR +21%
Bçrni lîdz 12 gadiem (pieaugušâ pavadîbâ) bez maksas bez maksas

Adrese: Mîlgrâvja 16, Rîga, LV-1034.
Tel. 67394399, fax. 67394034
www.ozogolf.lv; e-pasts: ozogolf@apollo.lv

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē