Viesturi
13. Jûlijs, 2024. Margrieta, Margarita, Pērle
Pāru kaujas
rezultâti

Golfa klubs Viesturi


https://www.golfaklubsviesturi.lv/

   Biedrîba "Golfa klubs Viesturi"

klubs dibinâts 2002.gada 12.aprîlî 

Biedrîbas valde (11.06.2020.)

Kârlis Cinîtis prezidents
Elita Perta viceprezidente
Andrejs Beríis valdes loceklis
Ivars Eniòš valdes loceklis
Kristaps Erdmanis valdes loceklis
Andris Rodze valdes loceklis
Gunârs Pîlâdzis goda prezidents

 Biedrîbas „Golfa Klubs Viesturi” Kluba biedriem 2020.gadâ

GADA MAKSA

Golfa Kluba Viesturi biedrs maksâ ikgadçjo Kluba biedru maksu 100 EUR 
Bçrniem lîdz 14 gadiem (ieskaitot)                                                  50 EUR
Jauniešiem no 15 gadiem lîdz 18 gadiem (ieskaitot)                       60 EUR
Pilna laika studentiem no 19 gadiem lîdz 23 gadiem (ieskaitot)      60 EUR

GOLFA SKOLAS TRENIÒU GRUPAS DALÎBNIEKIEM


Bçrniem lîdz 14 gadiem (ieskaitot)                                                  40 EUR
Jauniešiem no 15 gadiem lîdz 18 gadiem (ieskaitot)                      50 EUR
Pilna laika studentiem no 19 gadiem lîdz 23 gadam (ieskaitot)      50 EUR

Golfa Kluba Viesturi biedri pçc ikgadçjâs biedru maksas apmaksas saòem Golfa Kluba Viesturi biedru karti.

IESTŠANÂS MAKSA

Jauni biedri, iestâjoties Golfa Klubâ Viesturi, maksâ iestâšanâs maksu 150 EUR
Bçrniem lîdz 14 gadiem (ieskaitot) iestâšanâs maksa                    100 EUR
Jauniešiem no 15 gadiem lîdz 18 gadiem
Pilna laika studentiem 19 lîdz 24 gadiem (ieskaitot) iestâšanâs maksa 100 EUR

GOLFA SKOLAS TRENIÒU GRUPAS DALÎBNIEKIEM

Bçrniem lîdz 14 gadiem (ieskaitot) iestâšanâs maksa                      50 EUR
Jauniešiem no 15 gadiem lîdz 18 gadiem                                         50 EUR
Pilna laika studentiem lîdz 23 gadiem (ieskaitot) iestâšanâs maksa 50 EUR

Biedri, kuri iestâjušies klubâ lîdz 2019.gada 31.decembrim un nav bijuši aktîvi dalîbnieki, var atjaunot savu darbîbu, nemaksâjot iestâšanâs maksu. 

ATLAIDES GOLFA KLUBA BIEDRIEM 2020.GADÂ

Golfa laukuma Viesturi 2020. gada kartes - individuâlâs un ìimenes kartes Golfa Kluba biedriem - ar tiesîbâm spçlçt katru dienu un sacensîbâs.
1 personai                 600 EUR
2 personâm                 1040 EUR
Ìimene (2 pieaugušie +2 bçrni) 1200 EUR
Ìimene (2 pieaugušie +1 bçrns) 1120 EUR


abonements 10 spçlçm 160 EUR

- Kluba biedrs ar 2020.gada karti var uzaicinât vienu spçlçtâju ar speciâlu green fee cenu 20 EUR vienu dienâ, izòemot sacensîbas
- Kluba biedrs bez sezonas kartes var spçlçt viens ar 20% atlaidi un arî uzaicinât spçlçtâju vienu dienâ ar green fee cenu 20 EUR, izòemot sacensîbas un îpašos piedâvâjumus.
- Dâmu un Kungu  dienâ – otrdiena - green fee 15 EUR

Kluba mâjâ:

- Sacensîbu dienâs garderobes skapîtis par brîvu
- Garderobes skapîtis ar vârdu, îre sezonai 50 EUR
- Rokas ratiòi – trolly – bez maksas
- Dvielis – par brîvu
- Somu glabâtuve – 50.00 EUR, papildus pakalpojumiem atlaides nepiemçro
- Apavu skapis - 25.00 EUR, papildus pakalpojumiem atlaides nepiemçro
- Pro shop 10% atlaide
- Kluba biedriem tiek dotas pirmtiesîbas, izvçloties vai rezervçjot tee time spçles laiku
- Kluba restorânâ Grill Country(SIA iDevice.lv) dzçrieniem 10% atlaide

Golfa Kluba Viesturi biedri var izmantot Golfa laukuma Viesturi kluba mâjas 2.stâva telpas Golfa laukuma Viesturi noteiktâ kârtîbâ* - tajâ skaitâ:

- viskija-cigâru telpas izmantošana
- biznesa pârrunu telpas izmantošana 5 EUR/h
- Saòemt priekšrocîbas rîkot pasâkumus kluba mâjas telpâs un atlaidi telpu îrei 20%.
- Kluba restorânâ Grill Country(SIA iDevice.lv) dzçrieniem 10% atlaide

Golfa Kluba biedri spçlçjot Golfa laukumâ Viesturi saòem sekojošas priekšrocîbas:

- priekšroka dalîbai sacensîbâs, ja pieteicies vismaz 5 dienas pirms sacensîbâm (ko rîko Golfa Klubs Viesturi, Golfa Laukums Viesturi(SIA Golf Estate International), un restorâns Grill Country(SIA iDevice.lv))
- Golfa Kluba Viesturi biedrs piedaloties Kluba rîkotajos turnîros maksâ dalîbas maksu ar atlaidi 50%, citos turnîros 20%
- Turnîros Viesturu laukumâ, ja nolikumâ noteikts “Golfa Klubs Viesturi, uzvarçtâjiem – Kluba biedru konkurencç” paredzçtas atsevišías balvas.

*nepieciešama rezervâcija kluba reìistratûrâ, telefoniski 26444390  vai rakstot e-pastu: golfclub@golfsviesturi.lv

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē