Tukums
25. Jûnijs, 2024. Maiga, Milija
Pāru kaujas
rezultâti

Tukuma golfa klubs


www.tukumagolfaklubs.lv www.facebook.com/golfcoursetukums

Tukuma golfa klubs dibinâts 2011.gada 28.septembrî ar mçríi uzbûvçt pïavu golfa laukumu Tukuma pievârtç.

Klubam simtgadîgâ muiþas šíûnî ir izbûvçta kluba mâja un trenaþieru zâle, ievçrojot vçsturiskâs interjera dizaina iezîmes.

Plânots lîdz 2014.gada pavasarim ierîkot arî ìçrbtuves ar skapîšiem un dušas kluba biedriem.

Kluba biedriem tiek piedâvâti îpaši pakalpojumi, sâkot ar neierobeþotu spçles laiku laukumâ, kluba telpu un trenaþieru zâles izmantošanu par brîvu.

Deviòu bedrîšu PAR 31 laukuma garums ir 1860 metri, tajâ ir izveidoti 4 dîíi un 10 smilšu bunkuri.

Cenas:

  • 9 bedrîtes (treniòlaukums iekïauts) – 10 EUR;

  • 18 bedrîtes (treniòlaukums iekïauts) – 15 EUR;

Grupâm virs 10 personâm un korporatîvajiem pasâkumiem pakalpojumu cenas pçc iepriekšçjas vienošanâs Tukuma golfa klubâ „Odiòos”, Tumes pagastâ, Tukuma novadâ.

Kontakti: mob. +371 29474990; +371 28352002;

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē