Ozo Golfs
31. Maijs, 2024. Alīda, Jūsma, Jūsmiņš
Pāru kaujas
rezultâti

Ozo Golf Club


http://www.ozogolf.lv/

Kluba biedru tiesîbas un pienâkumi

Kluba biedru tiesîbas un pienâkumus nosaka reglaments, ko paraksta kluba menedþeris un kluba biedrs. Kluba biedri bez maksas izmanto spçles laukumu, ìçrbtuves skapîti, somu noliktavu un treniòlaukumu, kâ arî bezmaksas apmâcîbas stundu. Kluba biedriem ir iespçja izmantot golfa kartus ar 50% atlaidi.
 
Kluba biedriem tiek dotas pirmtiesîbas, izvçloties vai rezervçjot tee time (spçles laiku). Kluba biedru bçrni lîdz 12 gadu vecumam var spçlçt laukumâ bez maksas savu vecâku pavadîbâ. Kluba biedri var izmantot kluba atpûtas kompleksu - saunu un baseinu (iepriekð piesakot saunu).
Kluba biedra ìimenes locekïiem* (pieauguðie, vecâki par 18 gadiem) ir iespçja izmantot spçles laukumu ar 50% atlaidi.

Kluba biedri var uzaicinât arî viesi (ìçrbtuve, sauna, baseins), maksâjot 10Ls.

Individuâlie kluba biedri ir fiziskas personas:  EUR 21 000 + ikgadçjâ laukuma apkopes (maintenance fee) maksa EUR 500
Korporatîvais kluba biedrs ir juridiska persona: EUR 30 000 + ikgadçjâ laukuma apkopes (maintenance fee) maksa EUR 500
Korporatîvâs biedra kartes tiek izdotas uz kompânijas vârda un tâs var izmantot ðîs sabiedrîbas darbinieki.

Kluba biedri nedrîkst biedra karti pârdot treðajâm personâm.
Kluba biedri drîkst pârdot kluba biedra karti tikai klubam, saòemot par to 25 procentus no konkrçtâs sezonas kartes vçrtîbas.
Kluba biedra kartes cena ir noteikta uz vienu sezonu, taèu tâ nekad nav mazâka par iepriekðçjâs sezonas piedâvâjumu.

*ìimenes locekïi - sieva, vîrs, bçrni.

 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē