Arhīvs
5. Jûnijs, 2023. Igors, Margots, Ingvars
Pāru kaujas
rezultâti

Aicina uz čempionātu Bavārijā

golfs.lv 2007-01-15 12:57:16
Plaðâku info un pieteikuma formas var saòemt no LGF administrâcijas vadîtâjas Santas Puèes. Pieteikumi pa tieðo vienmçr tiks uzskatîti par otrðíirîgiem salîdzinâjumâ ar tiem, ko akceptçjuðas nacionâlâs federâcijas.

g11 2007-01-13 17:02:48
Òemot vçrâ to, ka LGF ir "îpaði svaiga" mâjas lapa, jo izskatâs, ka lietas federâcijâ pçdâjâ pusgada laikâ tikai "iet uz augðu" kâ arî to, ka LGF mâjas lapâ nav pat e-maila adreses kam izklâstît savas vçlmes, jautâjums golfs.lv expertiem- kur tad spçlçtgribçtâji var pieteikt savas kandidatûras ðiem maèiem? Varbût vienkârðâk savu dalîbu pieteikt pa tieðo?




  Komentârus var pievienot tikai reìistrçtie lietotâji    reìistrçties

Vârds parole
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē