Āriņi
9. Decembris, 2021. Jukums, Joahims, Tabita, Talita, Sarmīte
Sezonas noslēguma kauss
rezultâti


      
Âriòi


6 bedrîšu pïavu golfa laukumu ‘’Âriòos’’

Laukuma atrašanâs vieta – Cçsu novada, Vaives pagasta “Âriòi”,
 
‘’Âriòos’’ regulâras golfa spçles tiek aizvadîtas katru otrdienu no 18.00 lîdz tumsai.
 
 
Dienas fotoGolfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē